Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů v případě hlášení nežádoucích účinku, dotazu prostřednictvím VPOIS, případně dotazu na jiné produkty společnosti:

 
podle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) 
 
Společnost APOTEX (ČR), spol. s r.o., se sídlem Na Poříčí 1079/3a, 110 00 Praha 1, IČ: 453 14 306 zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 8163 (dále též „Správce“), jakožto správce osobních údajů ve smyslu Nařízení, si tímto dovoluje informovat o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společností APOTEX (ČR), spol. s r.o. ve shora uvedených případech
 
Správce zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména v souladu s nařízením, dále též v souladu s příslušnými mezinárodními smlouvami, kterými je České republika vázána, a v souladu s relevantními vnitrostátními předpisy.
 
Správce nemá povinnost ustanovit pověřence pro ochranu osobních údajů (tzv. DPO) ve smyslu čl. 37 nařízení, nicméně subjekt údajů se může obracet na kontaktní osobu Správce pro ochranu osobních údajů ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním jeho osobních údajů a výkonem svých práv. Pro tyto účely slouží následující kontakt(y): info.sluzba@apotex.cz.
 

VPOIS: 

Veřejně přístupná odborná informační služba (VPOIS) - povinnost zřídit a provozovat VPOIS vyplývá ze zákona 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, v platném znění.
 

Nežádoucí účinky: 

Povinnost sledovat hlášení nežádoucích účinků vyplývá ze zákona 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, v platném znění.
 

Informační služba pro jiné produkty společnosti APOTEX: 

Naše kontaktní adresa info.sluzba.@apotex.cz slouží rovněž pro dotazy na jiné produkty společnosti APOTEX. V takovém případě jsou Vaše dotazy zodpovězeny příslušnými zaměstnanci naší společnosti kompetentními v dané oblasti. 
 

Účel a právní titul zpracování: 

Osobní údaje poskytnuté subjektem údajů v rámci komunikace se Správcem jsou zpracovávány pouze pro účely zodpovězení dotazu, či podnětu v rámci VPOIS či dotazu na jiné produkty Správce a k vyhodnocení a dalšímu zpracování hlášení nežádoucího účinku v rámci zákonem stanovených povinností Správce. Právním titulem je tedy s ohledem na shora uvedené plnění právní povinnosti Správce a ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. Zpracování zvláštních kategorií osobních údajů ve smyslu čl. 9 nařízení GDPR zejména v případě hlášení nežádoucích účinků dále spadá pod tzv. zpracování nezbytné z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví s ohledem na zajištění přísných norem kvality a bezpečnosti léčivých přípravků či zdravotnických prostředků ve smyslu čl. 9 odst. 2 písm. i). 
 

Způsoby zpracování: 

Osobní údaje mohou být zpracovávány manuálně i automatizovaně, v elektronické i listinné podobě, a to vlastními zaměstnanci společnosti APOTEX. Osobní údaje poskytnuté subjektem údajů v rámci komunikace pro účely zpracování, vyhodnocení a hlášení nežádoucích účinků jsou zpracovávány po dobu 10 let od jejich poskytnutí (viz z.č. 370/2007 Sb. o léčivech, v platném znění). V anonymizované podobě jsou údaje týkající se hlášení nežádoucích účinků rovněž zařazovány do celokoncernové databáze nežádoucích účinků společností skupiny APOTEX. Zaslané dotazy v rámci VPOIS či v rámci informační služby pro jiné produkty společnosti Správce zpracovává a uchovává rovněž po dobu 3 let od jejich obdržení a dále je Správce vyhodnocuje v anonymizované podobě pro interní a statistické účely v rámci zkvalitňování své činnosti a poskytování služeb pacientům. 
V případě anonymizace Vašich osobních údajů již není možné spojit tyto údaje s konkrétní osobou.   
 

Komu mohou být údaje zpřístupněny: 

Osobní údaje mohou být zpřístupněny zaměstnancům Správce pověřeným jejich zpracováním a vázaným povinností mlčenlivosti pro práci se zvláštními kategoriemi údajů ve smyslu čl. 9 nařízení GDPR a dále v případě nežádoucích účinků také příslušným národním, evropským, případně světovým regulačním orgánům v oblasti dozoru nad léčivy. 
 
Poskytnutí údajů je dobrovolné, avšak v případě jejich neposkytnutí není možné zpracovat případné hlášení nežádoucího účinku kompletně a případně kontaktovat Vás či Vašeho lékaře pro další řešení vzniklé situace. Vždy však máte možnost hlášení nežádoucího účinku přímo Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, a to na následující adrese: http://www.olecich.cz/hlaseni-pro-sukl/nahlasit-nezadouci-ucinek
 
V rámci VPOIS a informační služby pro jiné produkty odpovídáme na Vámi položené dotazy na kontaktní adresu, kterou nám dáte k dispozici, případně ze které byl dotaz odeslán. Pokud nebudou sděleny bližší údaje k Vaší osobě, i přesto se snažíme na Váš dotaz reagovat co nejpodrobněji, jako nám to Vámi sdělené informace umožňují. 
 

Práva subjektu údajů: 

Právo na přístup k osobním údajům
Podle čl. 15 Nařízení můžete požadovat informaci o Vašich osobních údajích, které zpracováváme. 
 
Konkrétně můžete obdržet informaci o účelu zpracování, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kterým Vaše osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době uchování, existenci práva na opravu, výmaz, omezení zpracování nebo vznést námitku, existenci práva podat stížnost u dozorového úřadu, o zdroji Vašich osobních údajů, pokud jsme je nezískali od Vás, o předání do třetích zemí nebo mezinárodních organizací a existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování, a pokud to přichází v úvahu, smysluplnou informaci týkající se použitého postupu.
 
Právo na opravu
Podle čl. 16 Nařízení můžete okamžitě požadovat opravu nesprávného osobního údaje nebo doplnění Vašich osobních údajů, které uchováváme.
 
Právo na výmaz („právo být zapomenut“)
Podle čl. 17 Nařízení můžete požadovat výmaz Vašich osobních údajů, které uchováváme, za předpokladu, že zpracování není nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro splnění právní povinnosti, pro účely veřejného zájmu či pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků společnosti převažujících Vaše práva, případně pokud nařízení GDPR nebo jiný právní předpis nestanoví jinak.
 
Právo na omezení zpracování
Podle čl. 18 Nařízení můžete požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud popíráte přesnost osobních údajů, zpracování je nezákonné, pokud již osobní údaje nepotřebujeme a Vy odmítáte jejich výmaz, protože potřebujete určit, vykonat nebo obhájit právní nároky. Právo podle čl. 18 Nařízení máte také, pokud jste vznesl(a) námitku proti zpracování podle čl. 21 Nařízení
 
Právo na přenositelnost údajů
Podle čl. 20 obecného nařízení můžete požadovat předložení osobních údajů, které jste nám poskytl(a), to v případě, že: a) zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b); a b) zpracování se provádí automatizovaně, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, nebo můžete požadovat, aby byly předány přímo jinému správci, je-li to technicky proveditelné. 
 
Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Podle čl. 77 obecného nařízení máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (kontakty jsou k dispozici na www.uoou.cz). 
 
Právo vznést námitku 
U zpracování, které správce provádí na základě oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 věta první písm. f) Nařízení máte také právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 Nařízení. Za tímto účelem kontaktujte, prosím, správce osobních údajů nebo pověřence pro ochranu osobních údajů jednou z kontaktních metod uvedených níže.
 

Kontakty pro uplatnění práv: 

Subjekt údajů může uplatnit veškerá svá práva prostřednictvím e-mailové adresy info.sluzba.@apotex.cz nebo poštou na adrese sídla společnosti. 
Za účelem zabezpečení ochrany Vašich osobních údajů, zejména proti jejich neoprávněné změně, ztrátě nebo neoprávněnému nakládání a/nebo přístupu k nim, jsme zavedli nezbytná technická a organizační bezpečnostní opatření v souladu s příslušnými národními a evropskými předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, která neustále aktualizujeme a zlepšujeme.
 
 
za APOTEX (ČR), spol. s r.o. 
MUDr. Martina Antenová, MBA
jednatelka společnosti