Hlášení nežádoucích účinků

Hlášení nežádoucích účinků

 
Farmakovigilance (hlášení nežádoucích účinků) se zabývá sledováním bezpečnosti léčivých přípravků s cílem zajistit jejich bezpečné, správné a efektivní používání. Každé hlášení je samostatně vyhodnoceno a vloženo do databází nežádoucích účinků léčiv v ČR, databází Evropské unie, případně Světové zdravotnické organizace.
 
Nežádoucím účinkem léčivého přípravku se rozumí nepříznivá a nezamýšlená odezva na jeho podání.
 
Léčivý přípravek může být podán jak v souladu se schválenými informacemi o přípravku (příbalový leták, souhrn údajů o přípravku), tak i mimo tyto schválené údaje.
 
Patří sem proto i nežádoucí účinky, které se objeví v souvislosti s předávkováním (podání množství léčivého přípravku, které převyšuje maximální doporučenou schválenou dávku), nesprávným použitím léku (léčivé přípravky jsou záměrně a nesprávně používány v rozporu se schválenými informacemi), zneužitím/nadužíváním léku (záměrné nadměrné používání léků, které je doprovázeno škodlivými fyzickými nebo psychickými účinky), chybným podáním léku (neúmyslné/nezamýšlené chybné předepsání či podání léku) či v souvislosti s expozicí léku v zaměstnání.
 
I přes intenzivní výzkumy, realizované množství klinických studií a další složité procesy předcházející uvedení přípravku na trh a jeho užívání pacienty se může stát, že užití přípravku vyvolá tzv. nežádoucí reakci.
 
Pokud máte podezření na nežádoucí účinek, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte i v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci k léčivému přípravku. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků. Podrobnosti o hlášení najdete na: http://www.olecich.cz/hlaseni-pro-sukl/nahlasit-nezadouci-ucinek
 
Adresa pro zasílání hlášení je: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv
oddělení farmakovigilance
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
e-mail: farmakovigilance@sukl.cz 
 
Podezření na nežádoucí účinky a další informace o bezpečnosti léčivých přípravků společnosti APOTEX nám můžete také nahlásit e-mailem: info.sluzba@apotex.cz  či telefonicky: + 420 234 705 723
Vaše hlášení jsou vždy zdrojem informací pro přesnější bezpečnostní profil léčivého přípravku.
 
 
Podrobnosti o ochraně Vašich osobních údajů v případě hlášení nežádoucích účinků naší společnosti můžete nalézt zde . 
Informace o možných nežádoucích účincích a jejich případném předcházení jsou uvedeny v souhrnech údajů o přípravcích a příbalových informacích, které naleznete v na http://www.sukl.cz/modules/medication/search.php.